Nước tương Chinsu tỏi ớt 250 ml

Nước tương Chinsu tỏi ớt 250 ml
61 61 61 61 1000