Sữa TH true MILK - tuyệt trùng bịch 220ml - thùng 48 bịch